โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ

นายวิษณุ  ไล่ชะพิษ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

ประธานกรรมการ

นางอรพรรณ  คำเพ็ง

นางอรพรรณ คำเพ็ง

รองประธาน คนที่ 1

นายณัฐพล  อันตรเสน

นายณัฐพล อันตรเสน

รองประธาน คนที่ 2

นายสายันต์  กุฎาคาร

นายสายันต์ กุฎาคาร

กรรมการ

นางอรวรรณ เทพทัย

นางอรวรรณ เทพทัย

กรรมการและเหรัญญิก

นายเอกพล  สังข์แก้ว

นายเอกพล สังข์แก้ว

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นางอรวรรณ  เทพทัย

นางอรวรรณ เทพทัย

ประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้

นางสาววิชณี  บัณฑิตวงศ์

นางสาววิชณี บัณฑิตวงศ์

กรรมการคณะกรรมการเงินกู้

นางสาวพูลทรัพย์  หอมจันทร์

นางสาวพูลทรัพย์ หอมจันทร์

เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายประวิทย์  เมตตา

นายประวิทย์ เมตตา

ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายจิตร์ติพนธ์  สัตตะพันธ์คีรี

นายจิตร์ติพนธ์ สัตตะพันธ์คีรี

กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

นางสาวรจนา เพ็ชรสวัสดิ์

นางสาวรจนา เพ็ชรสวัสดิ์

เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์