โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ

พันโทรุจ แสงอุดม

พันโทรุจ แสงอุดม

ประธานกรรมการ

นางปราณี เสือใหญ่

นางปราณี เสือใหญ่

รองประธาน คนที่ 1

นางพิกุล กุฎาคาร

นางพิกุล กุฎาคาร

รองประธาน คนที่ 2

นายประวิทย์ เมตตา

นายประวิทย์ เมตตา

กรรมการ

นางอรพรรณ คำเพ็ง

นางอรพรรณ คำเพ็ง

กรรมการและเหรัญญิก

นายจิตร์ติพนธ์ สัตตะพันธ์คีรี

นายจิตร์ติพนธ์ สัตตะพันธ์คีรี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นางพิกุล กุฎาคาร

นางพิกุล กุฎาคาร

ประธานกรรมการ

นางอรวรรณ เทพทัย

นางอรวรรณ เทพทัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณัฐพล อันตรเสน

นายณัฐพล อันตรเสน

ประธานกรรมการ