เกี่ยวกับสหกรณ์

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อ                       สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จำกัด

(SPORTS AUTHORITY OF THAILAND SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED)

ประเภท               สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงาน (ใหญ่)  เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

ตราสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

รูปคล้ายพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) เบื้องล่างมีช่อชัยพฤกษ์โอบขึ้นสองข้างและมีข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จำกัด”
อยู่ด้านล่างโค้งสัมพันธ์กับช่อชัยฤกษ์ ส่วนโค้งด้านบนมี อักษรย่อ สอ.กกท.

วัตถุประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ กกท. จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

  2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

  3. ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

  4. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของสมาชิก

  5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชนภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

  6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน