สมัครสมาชิกใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิกสามัญ *

ใบสมัครสมาชิกสมทบ **

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์

สมาชิกสามัญ* คือ
คือ 1.ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
2.ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

    คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3. เป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

    เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกสามัญ มีดังนี้
1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สลิปเงินเดือน
5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (หักพร้อมค่าหุ้นเดือนแรก)

    สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสามัญ
      สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
1. เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์

      หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
4. สอดส่งดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

      การขาดจากสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออก
3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
5. ขาดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับ 32
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกสมทบ**

คือ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วย
ความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ

      คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3. เป็นคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดาของสมาชิก หรือผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
6. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

    เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกสมทบ มีดังนี้
1. ใบสมัครสมาชิกสมทบ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
4. กรณีบุคคลในครอบครัว(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) แนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้านของสมาชิกสามัญ
5. กรณีพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว แนบหลักฐานสำเนาสัญญาจ้างหรือคำสั่ง ซึ่งผู้บังคับบัญชา (ระดับผอ.แขวงขึ้นไป) ลงนามรับรองทุกหน้า
6. กรณีเป็น/เคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ แนบหลักฐาน สลิปเงินเดือน/หลักฐาน
รับเงินบำนาญ หรือรับเงินบำเหน็จ หรือหนังสือรับรองว่าเป็น/เคยเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำ
7. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท

    สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
       สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
1. ฝากเงินกับสหกรณ์
2. กู้เงินจากสหกรณ์
3. ถือหุ้นในสหกรณ์
      หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

    การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
1. ตาย
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
4. ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
5. ขาดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับข้อ 50
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์